Sjøsiden Moss AS
Kirkegata 15
1531 Moss

Telefon: +47 400 31 287
E-post: jon.christian.simenstad@banenor.no

Bydelsutviklingen Sjøsiden Moss

Området rundt dagens jernbanestasjon og Værla, nå kalt Sjøsiden, gir store muligheter for Moss og byens befolkning. I utviklingen av området ønsker vi å bygge et attraktivt knutepunkt med boliger og arbeidsplasser rundt den nye jernbanestasjonen, og gjennom dette etablere god kobling mot sentrum. Det vil også være viktig å åpne opp byen mot sjøen.

Sjøsiden skal utvikles som et godt sted å være, med bærekraftige løsninger, grønne lunger, gode møteplasser, arbeidsplasser og boliger. Vi vil gjøre det enkelt for de som bor, jobber og besøker området å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Knutepunktutvikling reduserer behovet for bil i hverdagen, og tilrettelegger for sykkel, gange og kollektivtransport som foretrukne reisemåter. Jernbaneutbyggingen vil gi Moss og Sjøsiden en veldig god tilgjengelighet. Ferdig utbygd jernbane med fire togavganger i timen og en reisetid på 30 minutter til Oslo S vil gjøre det enda mer attraktivt å bo i Moss. Sjøsidens visjon er derfor å skape det gode liv i Moss.

Byutvikling tar lang tid, både fordi det tar tid å bygge ny bebyggelse og fordi boliger og næringsbygg må utvikles i takt med markedet. I første omgang vil Sjøsiden Moss AS starte med utvikling av dagens stasjonsområde og Bane NOR Eiendom vil starte med utvikling av arealene over jernbanekulverten. Byutvikling av opsjonsområdet i Værlebukta vil ligge noe frem i tid, og frem til da vil området brukes til havnefunksjoner. Den nylig vedtatte strategiske planen for Moss havn 2020-2028 beskriver aktiv bruk av havnearealene i denne planens tidsperiode. Når tiden er moden, må det avklares om og hvordan byen skal åpnes mot sjøen på hele eller deler av opsjonsarealet.

Gode møteplasser for alle er det som skaper levende byrom. Vi ønsker et område som er til for alle, med boliger, arbeidsplasser og et varierende tilbud av aktiviteter, nærbutikker og kafeer. Sjøsiden skal tilføre Moss nye kvaliteter, samtidig som området kan bidra til en bedre kobling mellom jernbanestasjonen og dagens sentrum.

Sjøsiden Moss skal planlegge byutvikling av dagens stasjonsområde (blått felt) og Bane NOR Eiendom skal planlegge byutvikling av området over ny jernbanekulvert (rødt felt). Sjøsiden Moss har i tillegg opsjon på utvikling av havneområdet som er vist med grønt felt.

Tidslinjen viser estimert fremdrift for prosjektet. Vi har etablert Planprogram for kommende detaljreguleringsfase. Planprogrammet har vært på høring og vi forventer en endelig fastsettelse av Planprogrammet høsten 2023. Videre arbeid med detaljreguleringen avhenger i stor grad av fremdriften til Rv19 planene. I tillegg vil ikke området bli frigitt før jernbaneprosjektet er ferdigstilt.