Sjøsiden Moss AS
Kirkegata 15
1531 Moss

Telefon: +47 400 31 287
E-post: jon.christian.simenstad@banenor.no

Selskapet Sjøsiden Moss AS

I 2015 etablerte Moss kommune og ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) selskapet Sjøsiden Moss AS, med mål om å utvikle en attraktiv og bærekraftig bydel for hele byens befolkning, hvor folk kan bo, møtes og jobbe i nærheten av kollektivtransport.

Målet med Sjøsiden Moss er å utvikle en attraktiv og bærekraftig bydel rundt nye Moss stasjon hvor flere kan bo og arbeide i nærheten av kollektivtransport. I første fase skal Sjøsiden Moss AS detaljregulere sine utviklingsområder. Det er denne første fasen eierne av selskapet har avtalt å gjennomføre. Utbygging av områdene vil deretter gjennomføres av hel- eller deleide selskaper, eller av andre selskaper.

Sjøsiden Moss sitt utviklingsområde består av arealene rundt den eksisterende jernbanestasjonen. I tillegg har selskapet opsjon på havnearealet innerst i Værlebukta. Ved byutvikling av dette arealet vil Sjøsiden få kontakt med sjøen.

Styret i Sjøsiden Moss AS består av to representanter fra Moss kommune (Bengt Olimb og Hans Jørn Rønningen) og to representanter fra Bane NOR Eiendom (styreleder Per Atle Tufte og Ellen Haug) samt daglig leder.

Historikken

  • 2012: Moss kommune, ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) og Moss Havn KF inngår intensjonsavtale med formål om å samarbeide om utviklingen av området rundt Moss stasjon og Moss havn
  • 2015: Moss kommune, ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) og Moss Kommunale Eiendomsselskap KF inngår avtale om opprettelse av selskapet Sjøsiden Moss AS. Partene har opsjon på kjøp av spesifiserte eiendommer fra ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) og Moss kommune. Samarbeidet skal skje i to faser. Partene har rett til å selge seg ut etter fase 1.
  • 2015: Sjøsiden Moss AS inngår opsjonsavtale med Moss Havn for kjøp av en del av havneområdet
  • 2018: Sjøsiden Moss AS reviderer avtalen fra 2015. Hovedendringene er at det tilføres flere arealer som selskapet har opsjon på å kjøpe. Dette er arealer som tidligere var eid av Jernbaneverket, men som nå disponeres av Bane NOR Eiendom. Selskapet definerer også sitt spesifikke utviklingsområde i revidert avtale.