Sjøsiden Moss AS
Kirkegata 15
1531 Moss

Telefon: +47 400 31 287
E-post: jon.christian.simenstad@banenor.no

Medvirkning

Velkommen til medvirkning om utvikling av bydelen Sjøsiden.

Sjøsiden Moss vil ha en åpen og inkluderende prosess i utviklingen av Sjøsiden. Vi vil utvikle en bærekraftig bydel med gode møteplasser for alle. For å lykkes med det, er det viktig å ta høyde for kunnskap, behov og ideer i befolkningen, gjennom en bred og tidlig involvering av innbyggere og lokalmiljøet.

Resultatene fra medvirkningen vil danne viktig bakgrunnskunnskap for planleggingen av fremtidig utvikling av området. Vi ønsker også innspill til midlertidig bruk og aktiviteter i området. I første omgang er det to sentrale tomter rundt nye Moss stasjon det jobbes med. Denne typen byutvikling kalles knutepunktsutvikling. Nasjonale, regionale og kommunale føringer legger opp til en konsentrert byutvikling ved kollektivknutepunktet med boliger og arbeidsplasser. Det foreligger allerede en områdereguleringsplan for jernbanen fra 2016.

Det er en overordnet plan for området som legger føringer for de mer detaljerte planene som nå skal utarbeides. Bane NOR Eiendom og Sjøsiden Moss har ansvar for hvert sitt delområde, men det blir viktig å se delområdene i sammenheng, derfor vil vi gjennomføre en felles medvirkningsprosess.  Vi vil også se på hvordan vi kan åpne opp mot sjøen gjennom utvikling av havneområdene, noe som ligger noe lengre frem i tid.

Sjøsiden Moss og Bane NOR Eiendom har engasjert LÉVA Urban Design til å bistå i medvirkningsprosessen. Les mer om medvirkningsprosessen og hvordan du kan delta i medvirkningen her!