Sjøsiden Moss AS
Kirkegata 15
1531 Moss

Telefon: +47 400 31 287
E-post: jon.christian.simenstad@banenor.no

Historie

Sjøsiden ligger i en del av Moss med lang historie med transport og havneaktivitet. Det naturgitte grunnlaget for byen var havnemulighetene, fossen og skogene innenfor, og Moss by vokste frem som ladested, kjøpstad og industriby.

Historiske kart viser hvordan strandkanten og byens møte med sjøen er endret over årene. Da kanalen ble gravd ut og innviet i 1855 gav den en isfri og rask innseiling til bryggene som lå i Mossesundet. Dette ble viktig for utvikling av byen. Det har også vært mange utfyllinger i havneområdet. I dag har området både en store transport- og havnearealer, og småhusområder som vitner om områdets historie:

  • Kanalen er et av byens viktigste kulturminner og er regulert til bevaring
  • Værlesanden består av trehusgårder som ble bygget etter at området ble innlemmet i Moss by i 1841. Flere av tregårdene i området er regulert til bevaring.
  • Dagens Moss stasjon ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen (Smaalensbanen) stod ferdig mellom Oslo og Kornsjø. Stasjonsbygget er regulert til bevaring.
  • Thorneløkka er småhusområdet rett nord for stasjonsområdet. Området har et grønt preg med hager rundt husene. Tre av disse husene er definert som bevaringsverdige.
  • Bastøfergenehar fraktet folk mellom Moss og Horten siden 1884. Først la de til i Mossesundet nord for Tollboden, men fergekaia ble flyttet til dagens plassering i sydenden av Kanalen fra 1934. Fra 1964 ble ansvaret for fergeleiet overdratt til staten.
  • Moss havn har en lang historie, fra rundt 1560 da Moss fikk status som ladested med kongelig godkjennelse som import- og eksporthavn. Det har vært havneaktivitet i Værlebukta fra tidlig på 1800-tallet, først med Gerners brygge knyttet til teglverket rett ved. Fra midten av1970-tallet gjennomførte Moss havnevesen en større ombygging av Værlebrygga, for at mest mulig sjøtilknyttet næring skulle ligge samlet. Moss havn er i dag hovedsakelig containerhavn og har etablert den første tørrhavna i Norge som avlaster sjøhavna.

Ved utvikling av Sjøsiden vil det bli viktig å synliggjøre områdets historie og at de historiske områdene innlemmes i en god helhetlig bydelutvikling.

 

Kilde: Moss historielag