Digital medvirkning har gitt viktige funn

Publisert: 7. juni 2021

BaneNOR Eiendom og Sjøsiden AS har engasjert Léva Urban Design for å involvere lokalbefolkningen i planene for ny utvikling av tomtene ved Moss stasjon. En digital innbyggerundersøkelse om Moss og det nye knutepunktet er gjennomført, med høy respons og interessante svar.

Hele 922 respondenter deltok i undersøkelsen. Slike undersøkelser er ikke statistikk, men undersøkelsen ga allikevel unik innsikt i dagens bruk av byen, og hva folk ønsker seg i Moss. Gjennom veldig mange svar, og registreringer på kart, har vi fått et godt bilde av hva folk i Moss er opptatt av. Undersøkelsen ble distribuert på melding til mange som bor i Moss, og delt med lokale sameier, arbeidsplasser og skoler. De som har svart er jevnt fordelt i alder. Unge voksne er faktisk unormalt godt representert, det er også planer om mer medvirkning for å involvere de aller yngste.

Hovedfunn fra medvirkningen er oppsummert og illustrert i rapporten, som du kan lese i sin helhet på denne siden. Her er gjengitt noen interessante funn knyttet til bruken av Moss sentrum og ønsker for byen.

Mangler flyt i sentrum – fragmentert bruk av byen
Samlet sett viser undersøkelsen at Moss har et stort mangfold i kvaliteter og tilbud, men også en noe oppstykket bruk av byen, lange avstander og at det ikke er nok av daglige gjøremål i sentrum. Den oppstykkede bruken av byen kan både forklares med at biltrafikken dominerer og skaper en barriere gjennom sentrum, og at viktige steder som handel, kultur og arbeidsplasser er lokalisert på ulike steder. I enkelte områder er det få tilbud og aktiviteter, som i seg selv kunne skapt et mer sammenhengende byliv.

Mossingene ønsker bedring for gående og er bekymra for trafikken, men kjører selv mye
Resultatene viser at folk har et sterkt ønske om bedre forhold for myke trafikanter for å kunne gå og sykle mer i byen. Dette er uttrykt på ulike måter – fra ønsket om å fjerne barrierer langs sjøen til bedre infrastruktur for gang og sykkel generelt. Mange er bekymret for trafikksituasjonen gjennom sentrum på Riksvei 19 og ned til  ferge og havn. Trafikkmålinger viser imidlertid at en stor andel av trafikken i og rundt Moss sentrum i hovedsak skyldes reiser internt i kommunen, og spesielt reiser til og fra Jeløya. Den problematiske trafikksituasjonen og forholdene for gående og syklister vil forbedres dersom flere lar bilen stå i hverdagen.

Mossingene ønsker mer liv i sentrum og mer attraktiv sjøfront – Kystbyen Moss
Undersøkelsen avdekker et stort ønske om en mer levende by med flere urbane tilbud, folkeliv og aktivitet i sentrum. Flere påpeker den fantastiske beliggenheten Moss har og potensialet i å knytte byen tettere til sjøen med blant annet bedre tilgjengelighet. Ved videre byutvikling av sjøfronten er det viktig å tilrettelegge for uteliv og aktivitet, så sentrum kan få bedre kontakt med sjøen og videreutvikles som kystby.