Nyansering av artikler om Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom AS

Publisert: 24. august 2023

Moss Avis har i mai og juni 2023 publisert flere artikler om forholdet mellom Rv 19 og byutvikling rundt den nye jernbanestasjonen som vi ser behov for å nyansere.

Artiklene tar utgangspunkt i hvordan forholdet til Rv 19 er beskrevet i forslaget til planprogram for detaljregulering av Moss knutepunkt. Planprogrammet har en gjennomgang av de alternative korridorene i Statens vegvesens planarbeid for Rv19, og konkluderer med at «Alternativ 0+ ansees på nåværende tidspunkt å ha minst påvirkning for planområdet». Bakgrunnen for dette er at alle de andre korridorene som forelå på dette tidspunktet vil gi store negative konsekvenser for byutviklingsområdet.

Dette innebærer ikke at Sjøsiden Moss AS eller Bane NOR Eiendom AS har tatt stilling til den fremtidige løsningen for Rv19. Dette må avklares gjennom Statens vegvesens videre planarbeid. Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom AS ønsker at den fremtidige Rv19 både tar hensyn til byen som helhet og byutviklingen i Moss knutepunkt. Derfor bør Rv19 og byutviklingen rundt jernbanestasjonen planlegges parallelt.

Det er positivt at Statens vegvesen støtter dette i sin uttalelse til planprogrammet: «Vi ser at hensynet til planleggingen av ny riksveg 19 er ivaretatt i planarbeidet som er varslet. Igangsatt planarbeid for knutepunktet og riksveg 19 vil gjensidig påvirke hverandre slik at man kan hensynta byutvikling rundt knutepunktet. Parallell planlegging gir bedre forutsetning for samordning av de to planarbeidene.» I praksis må videre planlegging av knutepunktet vente til Statens vegvesen har kommet med sin anbefalte løsning.

Bane NOR Eiendom og Styret i Sjøsiden Moss støtter presiseringen som Moss kommunestyre la inn ved behandling av planprogrammet for Rv19: «Framtidig løsning for Riksvei 19 skal i minst mulig grad utgjøre en barriere mellom viktige målpunkt i sentrum, herunder mellom bykjernen og ny jernbanestasjon».  Håpet er at Statens vegvesen skal finne en ny løsning som både skåner sentrum og Moss knutepunkt for gjennomgangstrafikk.

Fakta, historikk og status for planlegging av Moss knutepunkt

Områdene rundt dagens stasjonsområde og det nye stasjonsområdet vil bli fristilt for byutvikling når den nye jernbanestasjonen i Moss står ferdig. Sjøsiden Moss AS skal planlegge byutvikling av området som ligger rundt dagens stasjonsområde i Moss (Moss knutepunkt vest). Selskapet eies av Moss kommune og Bane NOR Eiendom (50/50). Bane NOR Eiendom AS skal planlegge byutviklingen over den nye jernbanekulverten. Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom AS har i fellesskap igangsatt prosessen med å utarbeide detaljreguleringsplan for disse områdene.

  • Første steg var planinitiativ, som ble behandlet i utvalget for Plan, miljø og teknisk i Moss 29.08.2022. Det ble besluttet at planarbeidet kan igangsettes, men at planområdet må deles i to, og at de to planene kan ha en felles oppstart gjennom et felles planprogram. I saksfremlegget fra Rådmannen ble det bla fremhevet: Rv 19 er for tida under planlegging. I planprogrammet for riksveien har Statens vegvesen tatt med 4 mulige korridorer, som vil påvirke den nye bydelen på forskjellig måte. At Rv19 er under planlegging, er både en utfordring og en mulighet i forhold til arbeidet med den foreliggende planen for Moss knutepunkt, og må benyttes til å påvirke til en løsning som vil fungere godt også for byen. Kommunedirektøren vil poengtere at det er viktig at Rv19 ikke blir en barriere mellom stasjonen og sentrum. 
  • Deretter ble det utarbeidet planprogram, som beskriver hva som skal utredes og belyses planarbeidet og den tilhørende konsekvensutredningen. Planprogrammet ble sendt på høring med høringsfrist 31.05.23. Høringsrunden sikrer at myndigheter og interessenter kan komme med innspill og kommentarer til forslagsstiller. Sjøsiden Moss AS og Bane Nor Eiendom AS holder nå på med systematisering og bearbeiding av mottatte innspill. Endelig Planprogram skal politisk behandles i Moss kommune høsten 2023.

Vi i Sjøsiden Moss AS og i Bane NOR Eiendom AS er vel vitende om at planleggingen av en ny Rv19 fra E6 og ned til kaifronten ved havna ikke er en enkel sak. Vi mener at det beste resultatet for helheten er om de store interessentene i området planlegger samtidig slik at ulike hensyn kan belyses og hensyntas. Derfor mener vi at vår planlegging av området må fortsette, slik også Statens Vegvesen påpeker i sitt høringsinnspill i slutten av mai. Ved å planlegge parallelt så kan en få til løsninger som totalt sett gir den beste løsningen for Moss by.

Om Sjøsiden Moss:

Sjøsiden Moss AS ble stiftet i 2015 og er 50/50 eid av Moss kommune og Bane NOR Eiendom AS. Selskapet er et prosjektselskap uten ansatte eller eiendeler. I 2018 ble det gjort en oppdatering av opsjonsarealene som selskapet har med Moss kommune og Bane NOR Eiendom.

  • Sjøsiden Moss sitt utviklingsområde består av arealene rundt den eksisterende jernbanestasjonen. I tillegg har selskapet opsjonsavtale med Moss havn på havnearealet innerst i Værlebukta. Dette gir Sjøsiden Moss AS en rett til å kjøpe deler av havneområdet dersom Moss Havn vedtar å frigjøre deler av sitt havneområde. Byutvikling av dette området ligger lengre frem i tid og inngår ikke i planene nå.
  • Formålet med selskapet er bla å tilrettelegge for en gjennomtenkt, god og helhetlig kommersiell utvikling innenfor området med fokus på knutepunkts- og byutvikling kombinert med et effektivt og godt tilrettelagt knutepunkt for de kollektivreisende.
  • Partene har forpliktet seg til å være med i selskapet frem til og med vedtatt detaljreguleringsplan. Etter dette tidspunktet kan hver part vurdere om de ønsker å være med på konkrete utbyggingsprosjekter eller selge seg ut. Det er med andre ord ingen forpliktelser å være med i konkrete utbyggingsprosjekter.
  • Styremedlemmer: 3 stk fra Moss kommune (politisk utnevnt), 3 stk fra Bane NOR Eiendom. Moss kommune foretar sin eierstyring i Formannskapet.