Arbeidet med nye Riksveg 19 Moss

Publisert: 24. august 2023

Mange er interessert i utviklingen av Rv. 19 i Moss, og denne utviklingen påvirker også byutviklingsprosjektet Sjøsiden Moss.

Foto: Ellen Haug

Riksveg 19 er en viktig del av samarbeidsprosjektet Miljøløftet Moss. Dette er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal- og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Viken fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Målet med ny riksveg 19 Moss er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø.

Riksveg 19 Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2027. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai.

Sjøsiden Moss AS ønsker at den fremtidige Rv. 19 både tar hensyn til byen som helhet og byutviklingen i Moss knutepunkt, og mener at Rv. 19 og byutviklingen rundt jernbanestasjonen bør planlegges parallelt.

Følg nyheter om Rv. 19 Moss her