Planprogram for Sjøsiden Moss har vært på høring

Publisert: 18. august 2023

Bane Nor Eiendom og Sjøsiden Moss har utarbeidet et planprogram for området tilknyttet knutepunktet rundt nye Moss stasjon. Mai 2023 ble det gjennomført en høringsprosess, og nå i høst skal et oppdatert planprogram legges frem for politisk behandling.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en god utvikling av området rundt nye Moss stasjon, som sikrer en god kobling mot sentrum av byen. Sjøsiden Moss skal bli en attraktiv og bærekraftig bydel, hvor flere kan bo og arbeide i nærheten av kollektivtransport.

Planarbeidet gjelder to del-områder:
Planområde Fjordveien – Værlegata (Moss knutepunkt øst)
Planområde Værlegata – Strandgata – gamle Moss stasjon (Moss knutepunkt vest)

Planprogrammet gjør rede for målet med planarbeidet, og beskriver blant annet relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer for området. Det ser også på aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser og hvilke problemstillinger som er viktige å undersøke med tanke på miljø og samfunn.

Har fått innspill
Planprogrammet har vært på høring hos myndigheter, interesseorganisasjoner og grunneiere.

Sjøsiden og Bane Nor Eiendom behandler nå innspillene som har kommet inn og høsten 2023 skal oppdatert planprogram til politisk behandling. Dersom det blir et positivt vedtak av planprogrammet kan Sjøsiden og Bane NOR Eiendom starte videre utredninger.